Search ResultsSearch Results - CERIUM compounds

Showing 1 - 20 of 15,303 for search: 'CERIUM compounds', query time: 0.83s
Academic Journal

Authors:ÖZER, Ummuhanı Hilal1, hilallozerr1@gmail.com, ÖKSÜZ, Kerim Emre1, kerimemreoksuz@gmail.com, Ali, ÖZER1, aozer@cumhuriyet.edu.tr

Source:Materials Science Forum; 2017, Vol. 907, p56-60, 5p

Academic Journal

Authors:Xiaozhen LIU1, liuxiaozhen5291@163.com, Weiren RONG1, rwr@sit.edu.cn, Xiaozhou LIU2, liuxiaozhou@yahoo.com, Xiaohui REN1, rxh@sit.edu.cn, Jie CHEN3, cj@yahoo.com, Ying ZHU1, zy@sit.edu.cn

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 748, p7-11, 5p

Academic Journal

Authors:Zhao, Bei1, Shen, Dingyi1, Tan, Qinyue1, Tang, Jianfeng2, Zhou, Xianju3, Hu, Shanshan1, hushan3@swu.edu.cn, Yang, Jun1, jyang@swu.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; May2017, Vol. 52 Issue 10, p5857-5870, 14p, 3 Black and White Photographs, 1 Diagram, 8 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Apr2017, Vol. 28 Issue 8, p6064-6070, 7p

Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; Aug2018, Vol. 101 Issue 8, p3520-3526, 7p

Academic Journal

Authors:Liu, Shaoying1, Fang, Xiaohui1, fangxh@bjut.edu.cn, Wang, Yimeng1, Zhang, Xinping1, zhangxinping@bjut.edu.cn

Source:Optical Materials; Jul2018, Vol. 81, p55-58, 4p

Academic Journal

Authors:Yong Ding1, yong.ding@mse.gatech.edu, Yu Chen1, Pradel, Ken C.1, Meilin Liu1, Zhong Lin Wang1

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 21, p1-8, 8p, 3 Color Photographs, 4 Diagrams, 1 Graph

Academic Journal

Authors:Xiaoling Chen1, Yang Geng1, Wenpo Shan1,2, wenposhan@hotmail.com, Fudong Liu3

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; 2/7/2018, Vol. 57 Issue 5, p1399-1407, 9p

Academic Journal

Authors:Rotter, M.1, martin_rotter@mcphase.de, Doerr, M.1, doerr@physik.tu-dresden.de

Source:Computational Materials Science; Feb2018, Vol. 142, p206-214, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jan2018, Vol. 29 Issue 2, p1289-1297, 9p

Academic Journal

Authors:Yawai, Nattasuda1, maiyawai@hotmail.com, Chewpraditkul, Weerapong1, weerapong.che@kmutt.ac.th, Wantong, Kriangkrai1, kriangkrai.wan@kmutt.ac.th, Nikl, Martin2, nikl@fzu.cz

Source:Key Engineering Materials; 2016, Vol. 675/676, p772-775, 4p

Academic Journal

Authors:Xianchao Zhu1,2, zhuxianchao2008@163.com, Heng Tu1, tuheng@mail.ipc.ac.cn, Ying Zhao1, zhy@mail.ipc.ac.cn, Zhanggui Hu1, hu@mail.ipc.ac.cn

Source:Crystals (2073-4352); Mar2017, Vol. 7 Issue 3, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:Yi-wu Liu1,2, lyw6015@163.com, Dan Xie1, 598029020@qq.com, Bin-qiang Huang1, 467121986@qq.com, Bi Wang1,2, wbi9670@163.com, Hui Huang1,2, huangh@njtc.edu.cn

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 727, p415-421, 7p

Academic Journal

Authors:Asemi, Morteza, Ghanaatshoar, Majid, m-ghanaat@sbu.ac.ir

Source:Journal of Materials Science; Jan2017, Vol. 52 Issue 1, p489-503, 15p, 1 Color Photograph, 3 Diagrams, 2 Charts, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Sirak, K.1, e0828492@student.tuwien.ac.at, Robisch, N.1, robisch@ifp.tuwien.ac.at, Salamakha, L.1, salamakhaleonid@rambler.ru, Michor, H.1, michor@ifp.tuwien.ac.at, Bauer, E.1, bauer@ifp.tuwien.ac.at

Source:Solid State Phenomena; 2017, Vol. 257, p195-198, 4p