Search ResultsSearch Results - DIFFUSION

Showing 1 - 20 of 750,452 for search: 'DIFFUSION', query time: 0.74s
Academic Journal

Authors:Weijin Chen1,2,3, Yuyi Peng2,3,4, Xu’an Li1, Kelang Chen1, Jun Ma1, Lingfeng Wei1, Biao Wang1, wangbiao@mail.sysu.edu.cn, Yue Zheng2,3, zhengy35@mail.sysu.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p154102-1-154102-14, 14p, 10 Graphs

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Review

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal
Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

Authors:Heng Chen1, Bingyan Qu1, Dongdong Li1, Rulong Zhou1, Bo Zhang1, bo.zhang@hfut.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Qiyue Yin1, Fan Gao2, Zhiyong Gu2, Jirui Wang2, Stach, Eric A.3, Guangwen Zhou1, gzhou@binghamton.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:KNOWLES, BRAN1, b.h.knowles1@lancaster.ac.uk, HANSON, VICKI L.2,3, vlh@acm.org

Source:Communications of the ACM; Mar2018, Vol. 61 Issue 3, p72-77, 6p, 1 Color Photograph

Academic Journal

Authors:Qin Li1, qinli333@csu.edu.cn, Weimin Chen1, chenweiming126@jnu.edu.cn, Jing Zhong1, zhongjingjogy@csu.edu.cn, Lijun Zhang1, lijun.zhang@csu.edu.cn, Qing Chen2, qing@thermocalc.se, Zi-Kui Liu3, prof.zikui.liu@psu.edu

Source:Metals (2075-4701); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-14, 14p

Academic Journal

Authors:Lompe, Kim Maren1, kim-maren.lompe@polymtl.ca, Menard, David2, Barbeau, Benoit1

Source:Water Research; Oct2017, Vol. 123, p30-39, 10p

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests

Academic Journal

This result is not displayed to guests