Search ResultsSearch Results - FLUORINE

Showing 1 - 20 of 88,586 for search: 'FLUORINE', query time: 1.17s
Academic Journal

Authors:Wei Xiuting1, weixiuting@yahoo.com.cn, Shi Weiliang1, 1124615147@qq.com, Li Zhiyong1, lizhiyong_sdut@163.com, Wang Zhigang1, 306378410@qq.com, WU Xiaolong2, icfmt2010@126.com, XU Ji3, xuj@czust.edu.cn

Source:Key Engineering Materials; 2018, Vol. 764, p68-77, 10p, 3 Color Photographs, 3 Black and White Photographs, 5 Diagrams, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Masahito Sakoda1, sakoda@cc.tuat.ac.jp, Akihiro Ishii1, Kenji Takinaka1, Michio Naito1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 1, p1-9, 9p, 1 Illustration, 1 Diagram, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 11, p1-5, 5p, 1 Color Photograph, 4 Diagrams, 2 Graphs

Academic Journal

Source:Materials Science Forum; 2017, Vol. 898, p1978-1983, 6p, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; Mar2018, Vol. 101 Issue 3, p1116-1121, 6p

Academic Journal

Authors:Najafi, Navid1, Rozati, S.1, smrozati@guilan.ac.ir

Source:Journal of Electronic Materials; Mar2018, Vol. 47 Issue 3, p1962-1969, 8p, 1 Black and White Photograph, 2 Diagrams, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Rosehr, A.1, Griebe, D.1, Luinstra, G.A.1, luinstra@chemie.uni-hamburg.de

Source:Composites Science & Technology; Mar2018, Vol. 156, p28-38, 11p

Academic Journal

Authors:Valentini, Luca1, luca.valentini@unipg.it, Bittolo Bon, Silvia1, Mussolin, Lorenzo2, Pugno, Nicola M.3,4,5, nicola.pugno@unitn.it

Source:Composites Science & Technology; Mar2018, Vol. 156, p254-261, 8p

Academic Journal

Authors:Hardianto, Ari1, Fei Liu1, Ranganathan, Shoba1, shoba.ranganathan@mq.edu.au

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; 2/26/2018, Vol. 58 Issue 2, p511-519, 9p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 2/7/2018, Vol. 140 Issue 5, p1568-1571, 4p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jan2018, Vol. 29 Issue 2, p1209-1215, 7p

Academic Journal

Authors:Zhao, Kun1, Su, Yan2, Quan, Xie1, quanxie@dlut.edu.cn, Liu, Yanming1, Chen, Shuo1, Yu, Hongtao1

Source:Journal of Catalysis; Jan2018, Vol. 357, p118-126, 9p