Search ResultsSearch Results - HEAT treatment

Showing 1 - 20 of 166,699 for search: 'HEAT treatment', query time: 0.71s
Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; Mar2018, Vol. 101 Issue 3, p1371-1380, 10p

Academic Journal

Authors:Austin, Ryan A.1, austin28@llnl.gov

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p035103-1-035103-14, 14p, 2 Charts, 9 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Zhao, Li, Chen, Wei, Dai, Jianwei, Wang, Zhangzhong, Zhang, Xiaobo, xbxbzhang2003@163.com

Source:Journal of Materials Engineering & Performance; Nov2017, Vol. 26 Issue 11, p5501-5510, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Engineering & Performance; Nov2017, Vol. 26 Issue 11, p5577-5589, 13p

Academic Journal

Authors:JOY, Jobin K.1, jobinjoy@tamu.edu, SOLOMOU, Alexandros1, asolomu@gmail.com, BAXEVANIS, Theocharis2, tbaxevan@central.uh.edu, KARAMAN, Ibrahim1, ikaraman@tamu.edu, LAGOUDAS, Dimitris C.1, lagoudas@tamu.edu

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 915, p147-156, 11p

Academic Journal

Authors:HE Qubo1,2, qubohe@aliyun.com, WANG Dongzhe1,3, ZHAO Anzhong1,2, TANG Rui2, LIU Haiding3, CHEN Denghua4, MO Yan1,5

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 914, p132-139, 8p, 3 Color Photographs, 3 Black and White Photographs, 6 Charts

Academic Journal

Authors:Shu Yan1, yanshu2504@163.com, Yiming Pan2, 1807475485@qq.com, Lu Wang1, thu-wanglu@qq.com, Xiaoyan Zhang1, smilingface7@126.com, Jingjing Liu1, jingliu897@163.com, Jinlong Yang1,2, jlyang@mail.tsinghua.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p907-916, 10p, 2 Black and White Photographs, 3 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Yun Zong1,2, yun_zong@126.com, Chunming Liu1, cmliu@mail.neu.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p317-323, 7p, 3 Black and White Photographs, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhijun Xu1, xzjun001@126.com, Yinli Chen1,2, yinli_chen@ustb.edu.cn, Lan Su1,2, sulan@ustb.edu.cn, He Wei2, 1076754720@qq.com, Zesheng Liu2, 504561305@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p196-204, 9p, 1 Diagram, 3 Charts, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Qingyun Zhao1, zhaoqy_1997@163.com, Sirui Cheng1, csr4500888@163.com, Lidong Wang1, wanglidong_1984@163.com, Limin Dong2, lmdong@imr.ac.cn, Fenglei Liu1, lfl625105@sina.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p109-117, 9p, 4 Black and White Photographs, 1 Diagram, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Guang Yang1,2, yangguang@sust.edu.cn, Hongchao Kou2, hchkou@nwpu.edu.cn, Jinshan Li2,3, ljsh@nwpu.edu.cn, Hengzhi Fu3, fhzh@nwpu.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p96-101, 6p, 3 Black and White Photographs, 2 Diagrams, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Tingbiao Guo1,2, guotb@lut.cn, Qi Li1, suun0124@163.cn, Chen Wang, 31, 601268700@qq.com, Shiru Wei1, 1170643984@qq.com, Yibo Wu1,2, 2293426908@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p77-82, 6p, 4 Black and White Photographs, 1 Diagram, 2 Charts, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Tingbiao Guo1,2, guotb@lut.cn, Chen Wang1, 601268700@qq.com, Qi Li1, suun0124@163.com, Feng Zhang1, 845623256@qq.com, Wanwu Ding1,2, 77396540@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p69-76, 8p, 1 Color Photograph, 3 Black and White Photographs, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Qing Liu1, lewisliuqing@xs.ustb.edu.cn, Zhengyang Chen1, chenzhengyang@xs.ustb.edu.cn, Shufeng Yang1, yangshufeng@ustb.edu.cn, Jingshe Li1, lijingshe@ustb.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p653-660, 8p, 3 Black and White Photographs, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Junzhen Gao1,2, gaojunzhen@163.com, Qiang Zhu3, zhuq@sustc.edu.cn, Daquan Li1, clidaquan@grinm.com, Yonglin Kang2, kangylin@ustb.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p55-62, 8p, 2 Black and White Photographs, 1 Diagram, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Mingtu Ma1, mamingtu@caeri.com.cn, Junping Zhang1, zhangjunping@caeri.com.cn, Jia Zhou1, zhoujia@caeri.com.cn, Hongzhou Lu2, hongzhoulu@foxmail.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p18-29, 12p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 3 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Lin Song1, songlin@nwpu.edu.cn, Chunqing Wang1, wangchunqing0711@126.com, Xiangyi Xue1, xuexy@nwpu.edu.cn, Yong Xu2, xuyong2612@gmail.com, Tiebang Zhang1, tiebangzhang@nwpu.edu.cn, Jinshan Li1, ljsh@nwpu.edu.cn

Source:Metals (2075-4701); Feb2018, Vol. 8 Issue 2, p1-14, 14p

Academic Journal

Authors:Jae-Hun Kim1, kjhhb5331@gmail.com, Jae-Hyoung Lee1, jhlee5321@naver.com, Jin-Young Kim1, piadote@naver.com, Sang Sub Kim1, sangsub@inha.ac.kr

Source:Applied Sciences (2076-3417); Feb2018, Vol. 8 Issue 2, p1-10, 10p