Search ResultsSearch Results - INTERMOLECULAR interactions

Showing 1 - 20 of 28,084 for search: 'INTERMOLECULAR interactions', query time: 0.85s
Academic Journal

Authors:Lingping Xiao1, xiaolingping1982@163.com, Li Zeng2, Xue Yang3

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 914, p175-181, 7p, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Modec, Barbara1

Source:Crystals (2073-4352); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-22, 22p

Academic Journal

Authors:Kumar, Sivakumar Prasanth1, prasanthbioinformatics@gmail.com

Source:Journal of Molecular Graphics & Modelling; Jan2018, Vol. 79, p194-212, 19p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 12/13/2017, Vol. 139 Issue 49, p17824-17833, 10p

Academic Journal

Authors:Li Wang1, wangli_78@126.com, Jing Hao1, haojingmm@126.com, Li-Xiang Zhai1, zlxcgzx@163.com, Yang Zhang1, zhangy8124@163.com, Wen-Kui Dong1, dongwk@126.com

Source:Crystals (2073-4352); Sep2017, Vol. 7 Issue 9, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Elliott, Andrew1, ande.elliott@gmail.com, Leicht, Elizabeth1, Whitmore, Alan2, Reinert, Gesine3, Reed-Tsochas, Felix1,4, felix.reed-tsochas@sbs.ox.ac.uK

Source:Bioinformatics; 1/1/2018, Vol. 34 Issue 1, p64-71, 8p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; Jul2017, Vol. 57 Issue 7, p1640-1651, 12p

Academic Journal

Authors:Tian Tian1, Chih-Jen Shih1, chih-jen.shih@chem.ethz.ch

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; Sep2017, Vol. 56 Issue 38, p10552-10581, 30p

Academic Journal

Authors:Yang, Xing1, Yang, Fan1, Wu, Rui-Zhi1, Yan, Chao-Xian1, Zhou, Da-Gang1, Zhou, Pan-Pan1, zhoupp@lzu.edu.cn, Yao, Xiaojun1, xjyao@lzu.edu.cn

Source:Journal of Molecular Graphics & Modelling; Sep2017, Vol. 76, p419-428, 10p

Academic Journal

Authors:Nguyen, Duc D.1, Tian Xiao1, Menglun Wang1, Guo-Wei Wei1,2,3, wei@math.msu.edu

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; Jul2017, Vol. 57 Issue 7, p1715-1721, 7p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 7/12/2017, Vol. 139 Issue 27, p9325-9332, 8p

Academic Journal

Source:American Mineralogist; 2018, Vol. 103 Issue 3, p343-349, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry A; 2/8/2018, Vol. 122 Issue 5, p1479-1487, 9p

Academic Journal

Authors:Chen, Zhiyuan1, 464984180@qq.com, Wang, Anran1, Sun, Wan1, Wang, Cong1, Kong, Lin, Li, Fei1, Tian, Xiaohe2, Li, Shengli, lsl1968@ahu.edu.cn, Wu, Jieying, Tian, Yupeng, yptian@ahu.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; Feb2018, Vol. 53 Issue 3, p1791-1800, 10p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 7 Graphs