Search ResultsSearch Results - LITHIUM compounds

Showing 1 - 20 of 58,746 for search: 'LITHIUM compounds', query time: 0.85s
Academic Journal

Authors:Chunhua Song1, ch.song@yhnewenergy.com, Wenge Wang1, wg.wang@yhnewenergy.com, Huili Peng1, hl.peng@yhnewenergy.com, Ying Wang1, y.wang@yhnewenergy.com, Chenglong Zhao1, cl.zhao@yhnewenergy.com, Huibin Zhang1, hb.zhang@yhnewenergy.com, Qiwei Tang1, qw.tang@yhnewenergy.com, Jinzhao Lv1, jz.lv@yhnewenergy.com, Xianjun Du1, xj.du@yhnewenergy.com, Yanmeng Dou1, ym.dou@yhnewenergy.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, preceding p1-10, 12p

Academic Journal

Authors:Yuting Chen1, chenmiya@126.com, Haiyan Zhang1,2, hyzhang@gdut.edu.cn, Yiming Chen1,2, 9295839@qq.com, Gai Qin1, 605975987@qq.com, Xingling Lei1, 280288879@qq.com, Liying Liu1, 136546304@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p818-830, 13p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Ga-hee Kang1,2, energyre@naver.com, Ko-woon Lee2, lgn882000@naver.com, Kyungjung Kwon1, kfromberk@gmail.com, Junho Song2, junesong@keti.re.kr

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-11, 14p

Academic Journal

Authors:McGuire, Nancy, nmcguire@wordchemist.com

Source:Tribology & Lubrication Technology; Mar2018, Vol. 74 Issue 3, p38-44, 6p

Academic Journal

Authors:Yang, C. H.1,2,3, Zhang, C.4, Ao, Z. M.5, Wang, G. X.3, Guoxiu.wang@uts.edu.au

Source:Journal of Applied Physics; 12/28/2017, Vol. 122 Issue 24, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Jodi, Heri1,2, heri.jodi@ui.ac.id, Syahrial, Anne Zulfia1, Sudaryanto2, Evvykartini2

Source:International Journal of Technology; 2017, Vol. 8 Issue 8, p1516-1524, 9p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 16, p165902-1-165902-6, 6p, 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Feng, Tingting1, fengtt@uestc.edu.cn, Jiang, Weiwei1, Zong, Zhenqiang1, Wu, Mengqiang1, mwu@uestc.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; Jan2018, Vol. 53 Issue 2, p1279-1285, 7p

Academic Journal

Authors:Mohanty, Viswarupa1, Govindaraj, G.1, ggraj_7@yahoo.com

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2018, Vol. 29 Issue 5, p4217-4225, 9p

Academic Journal

Authors:Pundareekam Goud, J.1, Alkathy, Mahamoud S.1, James Raju, K. C.1, kcjrsp@uohyd.ernet.in

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2018, Vol. 29 Issue 5, p3611-3620, 10p

Academic Journal

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA55-A60, 6p

Academic Journal

Authors:Casoni, Giorgia1, Kucukdisli, Murat1, Fordham, James M.1, Burns, Matthew1, Myers, Eddie L.1, Eddie.Myers@bristol.ac.uk, Aggarwal, Varinder K.1, V.Aggarwal@bristol.ac.uk

Source:Journal of the American Chemical Society; 8/30/2017, Vol. 139 Issue 34, p11877-11886, 10p

Academic Journal

Authors:Heidari, N.1, drnosratheidari@gmail.com, Momeni, P.1, parvanemomeni@gmail.com

Source:Environmental Earth Sciences; Aug2017, Vol. 76 Issue 16, p1-8, 8p, 7 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Kui Wu1, wukui@ms.xjb.ac.cn, Shilie Pan1, slpan@ms.xjb.ac.cn

Source:Crystals (2073-4352); Apr2017, Vol. 7 Issue 4, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Wang, Kangkang1,2, wkcalm@163.com, Gao, Fei2, Zhu, Yanli1, 2120150238@bit.edu.cn, Liu, Hao2, Qi, Chuang1, Yang, Kai2, Jiao, Qingjie1

Source:Energy; Apr2018, Vol. 149, p364-374, 11p

Academic Journal

Authors:Wu, Bin1, wubin5688@sina.cn, Gao, Wenliang1, gaowl@cqu.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; Mar2018, Vol. 53 Issue 6, p4433-4443, 11p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Yi, Jiang1, Chen, Feiwu2

Source:Journal of Theoretical & Computational Chemistry; Mar2018, Vol. 17 Issue 2, p-1, 12p

Academic Journal

Authors:Tang, Bin1, Xue, Lanxin1, Li, Hao2, haouestc@gmail.com, Lu, Jiwu2, Li, Fuhai2, Zhang, Shuren1

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2018, Vol. 29 Issue 5, p3836-3839, 4p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 2/28/2018, Vol. 140 Issue 8, p3077-3090, 14p