Search ResultsSearch Results - LITHIUM ions

Showing 1 - 20 of 131,376 for search: 'LITHIUM ions', query time: 1.10s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 16, pN.PAG-N.PAG, 6p, 1 Diagram, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p155103-1-155103-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Liu, Xuyan1, lxuyan@163.com, Han, Yanlin2, Zeng, Jiahuan1, Yang, Huinan3, Zhou, Kai1, Pan, Deng1, dpan@usst.edu.cn

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Apr2018, Vol. 29 Issue 7, p5710-5717, 8p

Academic Journal

Authors:Zhou, Yining1, Liu, Hefen, Liu, Jianqiang2, Liu, Haowen1, liuhwchem@hotmail.com

Source:Journal of Electronic Materials; Mar2018, Vol. 47 Issue 3, p1753-1756, 4p, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Jaschin, P. W.1, Varma, K. B. R.1, kbrvarma@mrc.iisc.ernet.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 9, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Yuan Wang1, Qijiu Deng2, Weidong Xue1, Zou Jian1, Rui Zhao1, ruizhao@uestc.edu.cn, Juanjuan Wang2

Source:Journal of Materials Science; May2018, Vol. 53 Issue 9, p6785-6795, 11p

Academic Journal

Authors:Wang, Hanlin1, Oterkus, Erkan1, erkan.oterkus@strath.ac.uk, Oterkus, Selda1

Source:Engineering Fracture Mechanics; Apr2018, Vol. 192, p176-191, 16p

Academic Journal

Authors:Erli Qu1, Tao Chen1, Qizhen Xiao1, qizhenxiao@yahoo.com, Gangtie Lei1, Zhaohui Li1

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 3, pA487-A492, 6p

Academic Journal

Authors:Xueyang Ji1, Qifang Lu1, luqf0110@126.com, Enyan Guo1, Dong Li1, Linbing Yao1, Hao Liu1, Xiaolin Li1

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 3, pA534-A541, 8p

Academic Journal

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 3, pA575-A583, 9p

Academic Journal

Authors:Jee Ho Yom1, IlWon Seong1, Sung Man Cho1, Woo Young Yoon1, wyyoon@korea.ac.kr

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 3, pA603-A608, 6p

Academic Journal

Authors:Heidari, N.1, drnosratheidari@gmail.com, Momeni, P.1, parvanemomeni@gmail.com

Source:Environmental Earth Sciences; Aug2017, Vol. 76 Issue 16, p1-8, 8p, 7 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Atmospheric & Oceanic Technology; May2017, Vol. 34 Issue 5, p1175-1182, 8p, 6 Color Photographs, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; Apr2017, Vol. 100 Issue 4, p1313-1319, 7p

Academic Journal

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA55-A60, 6p

Academic Journal

Authors:Zhang, Heng1, Miao, Qiang1, mqiang@scu.edu.cn, Zhang, Xin1, Liu, Zhiwen1

Source:Microelectronics Reliability; Feb2018, Vol. 81, p288-298, 11p