Search ResultsSearch Results - MAGNETIC properties

Showing 1 - 20 of 356,352 for search: 'MAGNETIC properties', query time: 0.90s
Academic Journal

Authors:Kharat, Shahaji P.1, Swadipta, Roy2, Kambale, R. C.1, Kolekar, Y. D.1, ydkolekar@gmail.com, Ramana, C. V.2, rvchintalapalle@utep.edu

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-9, 9p, 1 Diagram, 5 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Wen Sun1,2, Saleemi, Awais Siddique1,2, Zhaochu Luo1,2, Zhengang Guo1,2, Chengyue Xiong1,2, Ziyao Lu1,2, Xiaozhong Zhang1,2,3, xzzhang@tsinghua.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-8, 8p, 1 Diagram, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Polyakov, O. P.1, Korobova, J. G.1, korobovajg@gmail.com, Stepanyuk, O. V.2, Bazhanov, D. I.1,2,3

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 1, p1-9, 9p, 1 Black and White Photograph, 3 Charts, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-5, 5p, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Datt, Gopal1, Abhyankar, A. C.1, ashutoshabhyankar@gmail.com

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-11, 11p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Jipeng Li1, Jun Zheng1, Huan Huang1, Yanxing Li1, Haitao Li1, Zigang Deng1, deng@swjtu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153902-1-153902-8, 8p, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/14/2017, Vol. 122 Issue 14, p143904-1-143904-7, 7p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/14/2017, Vol. 122 Issue 14, p143903-1-143903-6, 6p, 2 Color Photographs, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 1, p472-476, 5p, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Jiahui Chen1, Jing Ma1, ma-jing@tsinghua.edu.cn, Yujun Zhang1, Shanyong Bao1, Liang Wu1, Chen Liu1, Ce-Wen Nan1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 19, p1-5, 5p, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 15, p1-7, 7p, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Xie, Lei, Liu, Tao, He, Aina, hean@nimte.ac.cn, Li, Qiang1, qli@xju.edu.cn, Gao, Zhikai2, Wang, Anding, anding@nimte.ac.cn, Chang, Chuntao, Wang, Xinmin, Liu, C.3

Source:Journal of Materials Science; Jan2018, Vol. 53 Issue 2, p1437-1446, 10p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 10/18/2017, p1-12, 12p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jul2017, Vol. 28 Issue 14, p10555-10563, 9p

Academic Journal

Authors:Lepeshev, A. A.1,2, sfu-unesco@mail.ru, Ushakov, A. V.1,2, Karpov, I. V.1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-5, 5p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Hua Wang1,2,3, Dazhi Hou4, dazhi.hou@imr.tohoku.ac.jp, Zhiyong Qiu4, Takashi Kikkawa3,4, Eiji Saitoh3,4,5

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-6, 6p, 3 Diagrams, 4 Graphs