Search ResultsSearch Results - MAGNETIC properties of rare earth metal compounds

Showing 1 - 20 of 3,567 for search: 'MAGNETIC properties of rare earth metal compounds', query time: 1.59s
Academic Journal

Authors:Yoshioka, T.1,2, Tsuchiura, H.1,2,3

Source:Applied Physics Letters; 4/16/2018, Vol. 112 Issue 16, pN.PAG-N.PAG, 4p

Academic Journal

Authors:Lihua Xiao1,2,3,4, xiaolihua@git.edu.cn, Yuchang Su2, ychsu@csu.edu.cn, Jingyu Ran3, Yike Liu1,3, Wei Qiu3, Jianming Wu1,3, Fanghai Lu1,3, Fang Shao3, Dongsheng Tang4, dstang@hunnu.edu.cn, Ping Peng5

Source:Journal of Applied Physics; 4/28/2016, Vol. 119 Issue 16, p1-5, 5p, 2 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhao-Jun Mo1,2, Jun Shen2, jshen@mail.ipc.ac.cn, Li-Qin Yan3, Xin-Qiang Gao1, Li-Chen Wang3, Cheng-Chun Tang1, tangcc@hebut.edu.cn, Jian-Feng Wu2, Ji-rong Sun3, Bao-Gen Shen3

Source:Journal of Applied Physics; 2014, Vol. 115 Issue 7, p1-6, 6p, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Pattanayak, Samita1, samitaphy@gmail.com, Choudhary, R.1, Pattanayak, Dillip2

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Sep2014, Vol. 25 Issue 9, p3854-3861, 8p

Academic Journal

Authors:Reshi, Hilal1, Pillai, Shreeja1, Shelke, Vilas1, drshelke@gmail.com

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Sep2014, Vol. 25 Issue 9, p3795-3800, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; May2010, Vol. 107 Issue 9, p09D905-1-09D905-3, 3p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; July 1 1996, Vol. 80, p336-341, 6p