Search ResultsSearch Results - MAGNETIC transitions

Showing 1 - 20 of 72,994 for search: 'MAGNETIC transitions', query time: 0.91s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p034902-1-N.PAG, 8p, 2 Charts, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p033902-1-N.PAG, 10p, 2 Diagrams, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Nov2016, Vol. 29 Issue 11, p2917-2923, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/7/2017, Vol. 122 Issue 17, p174103-1-174103-5, 5p, 1 Color Photograph, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Benamara, Ouarda, benamara_war@yahoo.fr, Boufelfel, Ahmed1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Apr2016, Vol. 29 Issue 4, p1013-1017, 5p

Academic Journal

Authors:Jiahui Chen1, Jing Ma1, ma-jing@tsinghua.edu.cn, Yujun Zhang1, Shanyong Bao1, Liang Wu1, Chen Liu1, Ce-Wen Nan1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 19, p1-5, 5p, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Jabar, A.1, Masrour, R.1, rachidmasrour@hotmail.com

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; May2018, Vol. 31 Issue 5, p1459-1463, 5p

Academic Journal

Authors:Saha, Pampi1, Rawat, R.1, rrawat@csr.res.in

Source:Applied Physics Letters; 2018, Vol. 112 Issue 19, pN.PAG-N.PAG, 4p, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Ma, Yan1,2, yanmacn@163.com, mayan82@wust.edu.cn, Chen, Yu1, Wang, Zhoufu1, Wang, Xitang1, Liu, Hao1

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2018, Vol. 29 Issue 9, p7287-7293, 7p

Academic Journal

Authors:Bouzidi, W.1,2, bouzidi@icmpe.cnrs.fr, Mliki, N.2, Bessais, L.1

Source:Journal of Electronic Materials; May2018, Vol. 47 Issue 5, p2776-2781, 6p, 1 Diagram, 2 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Alvarez, G., memodin@yahoo.com, Montiel, H.1, Conde-Gallardo, A.2, Zamorano, R.3

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Sep2015, Vol. 28 Issue 9, p2731-2734, 4p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science; Mar2018, Vol. 53 Issue 5, p3661-3671, 11p, 3 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Jemmali, M., jmosbah73@gmail.com, Nouri, K., nourikamel10@yahoo.com, Walha, S.1, Benali, A.2, Salah, A.1, Dhahri, E.2, Bessais, L.3

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Feb2018, Vol. 31 Issue 2, p511-520, 10p

Academic Journal

Authors:Rotter, M.1, martin_rotter@mcphase.de, Doerr, M.1, doerr@physik.tu-dresden.de

Source:Computational Materials Science; Feb2018, Vol. 142, p206-214, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 16, p163905-1-163905-6, 6p, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Changzheng Xie1, Lei Shi1, shil@ustc.edu.cn, Jiyin Zhao1, Shiming Zhou1, Yang Li1, Xueyou Yuan1

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2016, Vol. 120 Issue 15, p1-6, 6p, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Hui, Liangliang1, Chen, Zhi-Qian1, chen_zq@swu.edu.cn, Xie, Zhongjing1, Li, Chunmei1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Feb2018, Vol. 31 Issue 2, p353-364, 12p

Academic Journal

Authors:Wang, D.1, Ma, L., malei2010@163.com, Li, L., lilin1236@guet.edu.cn, Xu, X.1, Guo, Y.1, Zhao, S.1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Feb2018, Vol. 31 Issue 2, p431-435, 5p