Search ResultsSearch Results - MANGANESE

Showing 1 - 20 of 235,694 for search: 'MANGANESE', query time: 0.85s
Academic Journal

Authors:Singh, S.1, Pramanik, P.2, Sangaraju, S.3, Mallick, A.2, Giebeler, L.4, Thota, S.2, subhasht@iitg.ac.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 19, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 2 Charts, 11 Graphs

Academic Journal

Source:Computers & Chemical Engineering; Feb2018, Vol. 110, p78-92, 15p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 21, p1-13, 13p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 8 Charts, 11 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhang, Chunchen1, Guo, Chunli1, guochunli@tyut.edu.cn, Li, Taotao1, Ren, Xiaochuan1, Mao, Yuqiong1, Wei, Yinghui, weiyinghui@tyut.edu.cn, Hou, Lifeng1

Source:Journal of Materials Science; Feb2017, Vol. 52 Issue 3, p1477-1485, 9p

Academic Journal

Authors:Huiqing Lu1, Ying Sun1, sunying@buaa.edu.cn, Sihao Deng1, Kewen Shi1, Lei Wang1, Wenjun Zhao1, Huimin Han1, Shenghua Deng1, Cong Wang1, congwang@buaa.edu.cn

Source:Journal of the American Ceramic Society; Dec2017, Vol. 100 Issue 12, p5739-5745, 7p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Hongwei Li1,2, 15699889031@163.com, Guoping Li3,4, guopingli@csu.edu.cn, LiBo Guo4, sdlwglb@sina.com, Fenghua Luo3, fenghualuo@mail.csu.edu.cn, Xibin Wang1, cutting0@bit.edu.cn, Sitao Wang2, wstwst101@163.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p453-458, 6p, 3 Black and White Photographs, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Qiwei Wu1, g20159044@xs.ustb.edu.cn, Aimin Zhao1, aimin.zhao@ustb.edu.cn, Shun Yao2, lizhen@sg-crm.com.cn, Zhen Li2, lizhen@sg-crm.com.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p294-303, 10p, 1 Black and White Photograph, 3 Charts, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Jiang, G. R.1,2, aguangrui82@qq.com, Wang, H. Q.1,2,3, wanghaiquan@shougang.com.cn, Liu, L. B.1,2,4, liulibin@shougang.com.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p286-293, 8p, 2 Black and White Photographs, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Haoyi Chi1, chhy_dz@163.com, Yanwen Bai2, bai_yanwen@163.com, Luyao Wang1, 1574833941@qq.com, Min Zuo1, dmse_zuom@ujn.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p752-758, 7p, 2 Black and White Photographs, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Yaqian Yang1, yqyang14s@imr.ac.cn, Bo Chen1, bchen@imr.ac.cn, Mengshu Zhang1, mszhang@imr.ac.cn, Yingche Ma1, ycma@imr.ac.cn, Kui Liu1, kliu@imr.ac.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p126-133, 8p, 1 Diagram, 4 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Grajcar, Adam1, aleksandra.kozlowska@polsl.pl, Kozłowska, Aleksandra1, adam.grajcar@polsl.pl, Grzegorczyk, Barbara1, barbara.grzegorczyk@polsl.pl

Source:Metals (2075-4701); Feb2018, Vol. 8 Issue 2, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Delmonte, Davide1, davide.delmonte@imem.cnr.it, Mezzadri, Francesco1,2, francesco.mezzadri@unipr.it, Orlandi, Fabio3, fabio.orlandi@stfc.ac.uk, Calestani, Gianluca1,2, gianluca.calestani@unipr.it, Amiel, Yehezkel4, hezy.amiel@gmail.com, Gilioli, Edmondo1, edi@imem.cnr.it

Source:Crystals (2073-4352); Feb2018, Vol. 8 Issue 2, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:Sevsek, Simon1, simon.sevsek@iehk.rwth-aachen.de, Bleck, Wolfgang1, bleck@iehk.rwth-aachen.de

Source:Metals (2075-4701); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Chengzhi Wang1, wangchengzhihh@163.com, Cheng Zhang1, zhangcheng137931@163.com, Yonggang Zhao1, zhaoyonggang0106@163.com, Xin Yan2, tfyx@163.com, Peng Cao1, caop@shzu.edu.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Neuhaus, Kerstin1, kerstin.neuhaus@uni-muenster.de, Baumann, Stefan2, r.dolle@fz-juelich.de, Dolle, Raimund3, s.baumann@fz-juelich.de, Hans-DieterWiemhöfer1,3, hdw@uni-muenster.de

Source:Crystals (2073-4352); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-14, 14p

Academic Journal

Authors:Kohzadi, Shadi1, Shahmoradi, Behzad1, bshahmorady@gmail.com, Raushani, Daem2, Nouri, Asad1

Source:Journal of Environmental Health; Jan/Feb2018, Vol. 80 Issue 6, pE1-E9, 9p