Search ResultsSearch Results - MANGANESE

Showing 1 - 20 of 226,752 for search: 'MANGANESE', query time: 0.78s
Academic Journal

Authors:Singh, S.1, Pramanik, P.2, Sangaraju, S.3, Mallick, A.2, Giebeler, L.4, Thota, S.2, subhasht@iitg.ac.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 19, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 2 Charts, 11 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 21, p1-13, 13p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 8 Charts, 11 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Zitao Chen1, Enhai Song1, Shi Ye1, Qinyuan Zhang1, qyzhang@scut.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Huiqing Lu1, Ying Sun1, sunying@buaa.edu.cn, Sihao Deng1, Kewen Shi1, Lei Wang1, Wenjun Zhao1, Huimin Han1, Shenghua Deng1, Cong Wang1, congwang@buaa.edu.cn

Source:Journal of the American Ceramic Society; Dec2017, Vol. 100 Issue 12, p5739-5745, 7p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Aug2017, Vol. 28 Issue 16, p12268-12272, 5p

Academic Journal

Authors:Huang, Chao, Lai, Cui, Zeng, Guangming, zgming@hnu.edu.cn, Huang, Danlian, huangdanlian@hnu.edu.cn, Xu, Piao, Zhang, Chen, Cheng, Min, Wan, Jia

Source:Applied Microbiology & Biotechnology; Aug2017, Vol. 101 Issue 16, p6541-6549, 9p

Academic Journal

Authors:Kun Liu1, kun.liu@uqac.ca, Chen, X-Grant1

Source:Journal of Materials Research; 7/14/2017, Vol. 32 Issue 13, p2585-2593, 9p

Academic Journal

Authors:Dai, Zongbiao1, Wang, Xu2, He, Jianguo1, Yang, Zhigang1, Zhang, Chi1, Chen, Hao1, hao.chen@mail.tsinghua.edu.cn

Source:Metallurgical & Materials Transactions. Part A; Jul2017, Vol. 48 Issue 7, p3168-3174, 7p, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Yulin Liu1, ylliu@sau.edu.cn, Yimeng Sun1, ymengsun@sina.com, Li Zhang1, zhangli@sau.edu.cn, Yuhua Zhao1, zhaoyuhua2010@sau.edu.cn, Jijie Wang1, wangjijie@sau.edu.cn, Chunzhong Liu1, czliu@sau.edu.cn

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Yoshiya Adachi1, adachy@yz.yamagata-u.ac.jp, Yuki Ogi1, ogilab1016@gmail.com, Noriaki Kobayashi2, noriaki.k728@gmail.com, Yuki Hayasaka3, foxcity.yuki@gmail.com, Takeshi Kanomata4, kanomata@mail.tohoku-gakuin.ac.jp, Umetsu, Rie Y.5, rieume@imr.tohoku.ac.jp, Xiao Xu6, xu@material.tohoku.ac.jp, Ryosuke Kainuma6, kainuma@material.tohoku.ac.jp

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Yiqiao Yang1,2, yangyq@mail.neu.edu.cn, Zongbin Li1, lizongbin@126.com, Zhenzhuang Li1, li_zhenzhuang@yeah.net, Jiajing Yang1, yjj02030222@163.com, Bo Yang1, yangb@atm.neu.edu.cn, Yu Dong1,2, dongy@mail.neu.edu.cn, Haile Yan1, yanhaile@mail.neu.edu.cn, Yudong Zhang3,4, yudong.zhang@univ-lorraine.fr, Claude Esling3,4, claude.esling@univ-lorraine.fr, Xiang Zhao1, zhaox@mail.neu.edu.cn, Liang Zuo1,5, lzuo@mail.neu.edu.cn

Source:Crystals (2073-4352); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:Gratens, X.1, Chitta, V.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 3, p1-5, 5p, 1 Diagram, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Yunlong Geng1,2, gengyunlong@gmail.com, Lucis, Michael J.1,2, Rasmussen, Pamela3, Shield, Jeffrey E.1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2015, Vol. 118 Issue 3, p033905-1-033905-5, 5p, 1 Diagram, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Trabel, M.1, Mirko.Trabel@physik.uni-wuerzburg.de, Tarakina, N. V.1, Pohl, C.1, Constantino, J. A.1, Gould, C.1, Brunner, K.1, Molenkamp, L. W.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 24, p1-6, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 22, p1-7, 7p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Průcha, Vojtěch1, vprucha@kmm.zcu.cz, Jansa, Zdeněk1, zjansa@students.zcu.cz, Šimeček, Jiří1, vodaka@kmm.zcu.cz, Žďánský, Ondřej1, ondrej.zdansky@noricangroup.com, Kříž, Antonín1, kriz@kmm.zcu.cz

Source:Solid State Phenomena; 2017, Vol. 270, p265-270, 6p