Search ResultsSearch Results - MANGANESE compounds

Showing 1 - 20 of 35,659 for search: 'MANGANESE compounds', query time: 0.84s
Academic Journal

Authors:Singh, S.1, Pramanik, P.2, Sangaraju, S.3, Mallick, A.2, Giebeler, L.4, Thota, S.2, subhasht@iitg.ac.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 19, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 2 Charts, 11 Graphs

Academic Journal

Authors:Huiqing Lu1, Ying Sun1, sunying@buaa.edu.cn, Sihao Deng1, Kewen Shi1, Lei Wang1, Wenjun Zhao1, Huimin Han1, Shenghua Deng1, Cong Wang1, congwang@buaa.edu.cn

Source:Journal of the American Ceramic Society; Dec2017, Vol. 100 Issue 12, p5739-5745, 7p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Graf, Marcel1, marcel.graf@mb.tu-chemnitz.de, Härtel, Sebastian1, sebastian.haertel@mb.tu-chemnitz.de, Bauer, Alexander1, alexander.bauer@mb.tu-chemnitz.de, Förster, Wolfgang1, wolfgang.foerster@mb.tu-chemnitz.de, Bublikova, Dagmar2, dagmar.bublikova@rti.zcu.cz, Wagner, Martin F.-X.3, martin.wagner@mb.tu-chemnitz.de, Awiszus, Birgit1, birgit.awiszus@mb.tu-chemnitz.de, Masek, Bohuslav4, bmasek@comtesfht.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 918, p85-92, 8p, 1 Black and White Photograph, 2 Diagrams, 2 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Delmonte, Davide1, davide.delmonte@imem.cnr.it, Mezzadri, Francesco1,2, francesco.mezzadri@unipr.it, Orlandi, Fabio3, fabio.orlandi@stfc.ac.uk, Calestani, Gianluca1,2, gianluca.calestani@unipr.it, Amiel, Yehezkel4, hezy.amiel@gmail.com, Gilioli, Edmondo1, edi@imem.cnr.it

Source:Crystals (2073-4352); Feb2018, Vol. 8 Issue 2, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:Zakharuk, Z.1, Dremlyuzhenko, S.1, Solodin, S.1, Nykonyuk, E.2, semirivne@gmail.com, Rudyk, B.2, Kopach, O.1, Opanasyuk, A.3, opanasyuk_sumdu@ukr.net, Fochuk, P.1, p.fochuk@chnu.edu.ua

Source:Journal of Nano- & Electronic Physics; 2017, Vol. 9 Issue 6, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Chengzhi Wang1, wangchengzhihh@163.com, Cheng Zhang1, zhangcheng137931@163.com, Yonggang Zhao1, zhaoyonggang0106@163.com, Xin Yan2, tfyx@163.com, Peng Cao1, caop@shzu.edu.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Yunlong Geng1,2, gengyunlong@gmail.com, Lucis, Michael J.1,2, Rasmussen, Pamela3, Shield, Jeffrey E.1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2015, Vol. 118 Issue 3, p033905-1-033905-5, 5p, 1 Diagram, 9 Graphs

Academic Journal

Authors:Trabel, M.1, Mirko.Trabel@physik.uni-wuerzburg.de, Tarakina, N. V.1, Pohl, C.1, Constantino, J. A.1, Gould, C.1, Brunner, K.1, Molenkamp, L. W.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 24, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Yoshiya Adachi1, adachy@yz.yamagata-u.ac.jp, Yuki Ogi1, ogilab1016@gmail.com, Noriaki Kobayashi2, noriaki.k728@gmail.com, Yuki Hayasaka3, foxcity.yuki@gmail.com, Takeshi Kanomata4, kanomata@mail.tohoku-gakuin.ac.jp, Umetsu, Rie Y.5, rieume@imr.tohoku.ac.jp, Xiao Xu6, xu@material.tohoku.ac.jp, Ryosuke Kainuma6, kainuma@material.tohoku.ac.jp

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Yin Xie1, xiey16@mails.tsinghua.edu.cn, Yongcheng Jin2, jinyc@qibebt.ac.cn, Lan Xiang1, xianglan@mail.tsinghua.edu.cn

Source:Crystals (2073-4352); Jul2017, Vol. 7 Issue 7, p1-22, 22p

Academic Journal

Authors:Yang, Kun1,2,3, Zhang, Libo1,2,3, Zhu, Xingcai4, Peng, Jinhui1,2,3, Li, Shiwei1,2,3, lswei11@163.com, Ma, Aiyuan1,2,3, Li, Haoyu1,2,3, Zhu, Fei1,2,3

Source:Journal of Hazardous Materials; Feb2018, Vol. 343, p315-323, 9p

Academic Journal

Authors:Narang, Sukhleen1, sukhleen2@yahoo.com, Kaur, Pawandeep1, Bahel, Shalini1, Pubby, Kunal1

Source:Journal of Electronic Materials; Jan2018, Vol. 47 Issue 1, p820-827, 8p, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Xiaodong Si1, Keyi Zhou1, boiler@seu.edu.cn, Rui Zhang1, Yongsheng Liu2, D. Jing Qi1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 11, p1-9, 9p, 1 Chart, 13 Graphs

Academic Journal

Authors:Pourhosseini Asl, Mohammad1, mj_pourhosseini@yahoo.com, Ghasemi, Ali1, Gordani, Gholam1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Jan2015, Vol. 28 Issue 1, p109-115, 7p

Academic Journal

Authors:Majumdar, Sayani, sayani.majumdar@utu.fi, Huhtinen, Hannu1, Elovaara, Tomi1, Paturi, Petriina1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Jan2015, Vol. 28 Issue 1, p197-201, 5p

Academic Journal

Authors:Liu, Yunfeng, leng0771@gmail.com, Xie, Jianliang, jlxie@uestc.edu.cn, Luo, Mei, luomeilm@163.com, Peng, Bo, bo_peng@uestc.edu.cn, Deng, Longjiang, denglj@uestc.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 4/8/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Jabeen, Uzma1,2,3, Adhikari, Tham2, Pathak, Dinesh4, dineshpathak80@gmail.com, Shah, Syed Mujtaba1, Nunzi, Jean-Michel2, nunzijm@queensu.ca

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p132-141, 10p

Academic Journal

Authors:Luchechko, A.1,2, luchechko@electronics.lnu.edu.ua, Zhydachevskyy, Ya2,3, Maraba, D.4, Bulur, E.4, Ubizskii, S.2, Kravets, O.1

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p502-507, 6p

Academic Journal

Authors:Wang, Yuru1, Wang, Tianren1, Chen, Xi1, Xu, Yang1, xyang@hebut.edu.cn, Li, Huanrong1, lihuanrong@hebut.edu.cn

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p118-125, 8p