Search ResultsSearch Results - METAL ions

Showing 1 - 20 of 213,848 for search: 'METAL ions', query time: 1.04s
Academic Journal

Authors:Khodja, Habib1, khodjahabib@yahoo.fr, Iddou, Abdelkader1, abdelader.iddou@univ-mosta.dz, Aguedal, Hakim1, hakim.aguedal@gmail.com, Aziz, Abdallah1, abyoucef_aziz@yahoo.fr, Shishkin, Andrei2, andrej.shishkin@gmail.com

Source:Key Engineering Materials; 2018, Vol. 762, p93-98, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 18, pN.PAG-N.PAG, 5p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Barte, Ellie Floyd1,2, EllieFloydAbes.Barte2@fjfi.cvut.cz, Hara, Hiroyuki3, Tamura, Toshiki3, Gisuji, Takuya3, Chen, When-Bo3, Lokasani, Ragava1,2, Hatano, Tadashi4, Ejima, Takeo4, Jiang, Weihua5, Suzuki, Chihiro6, Li, Bowen7, Dunne, Padraig2, O'Sullivan, Gerry2, gerry.osullivan@ucd.ie, Sasaki, Akira8, Higashiguchi, Takeshi3, higashi@cc.utsunomiya-u.ac.jp, Limpouch, Jiří1, jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 18, pN.PAG-N.PAG, 6p, 1 Diagram, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Key Engineering Materials; 2018, Vol. 769, p235-241, 7p

Academic Journal

Authors:Youngwilai, Nakadech1, nakadech.y@sci.kmutnb.ac.th, Phongtamrug, Suttinun1, suttinun.p@sci.kmutnb.ac.th

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 757, p115-119, 5p

Academic Journal

Authors:YANG Qin Tao1, 1079061946@qq.com, XIE Qing Lin1, xqinglin@hotmail.com, CHEN Nan Chun2, cnc@glut.edu.cn, ZHONG Yi Jian3, zhongyijian@glut.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 921, p35-39, 5p

Academic Journal

Authors:Niuniavaite, Domante1, domante.niuniavaite@ktu.edu, Baltakys, Kestutis1, kestutis.baltakys@ktu.lt, Dambrauskas, Tadas1, tadas.dambrauskas@ktu.lt

Source:Buildings (2075-5309); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p155103-1-155103-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Kołodyńska, D.1, Bąk, J.1, Kozioł, M.2, Pylypchuk, L.3, chemind@ukr.net

Source:Nanoscale Research Letters; Dec2017, Vol. 12 Issue 1, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Wang, Rui1,2, Yuan, Maohui1,2, yuanmaohuino1@126.com, Zhang, Chaofan1,2, Wang, Hongyan1,2, wanghongyan@nudt.edu.cn, Xu, Xiaojun1,2

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p403-407, 5p

Academic Journal

Authors:Wu, Yao1, Chen, Lei1, Long, Xuwei1, Zhang, Xiaolin2, Pan, Bingcai2, Qian, Jieshu1,3, qianjieshu@foxmail.com

Source:Journal of Hazardous Materials; Apr2018, Vol. 347, p160-167, 8p

Academic Journal

Authors:Kesavulu, C.R.1,2, Moncorgé, R.3, Fromager, M.3, Ait-Ameur, K.3, Catunda, T.1, tomaz@ifsc.usp.br

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p107-112, 6p

Academic Journal

Authors:Saxena, Varun1, Hasan, Abshar1, Pandey, Lalit M.1, lalitpandey@iitg.ernet.in

Source:Materials Technology; Feb2018, Vol. 33 Issue 2, p79-92, 14p

Academic Journal

Authors:Wenbo Liu1,2, yx96969956@163.com, Shengming Jin1,2, shmjin@csu.edu.cn, Kuixin Cui1,2, cui_kui_xin@126.com, Xuehui Zhan3, zhanxueh@163.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p1033-1041, 9p, 2 Black and White Photographs, 2 Charts, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Peng Yang1, 18381660258@163.com, Junxiao Yang1, yangjunxiao@swust.edu.cn, Guanjun Chang1, gjchang@mail.ustc.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p746-751, 6p, 2 Diagrams, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhou, Zhi-Quan1, 15110720022@fudan.edu.cn, Hu, Fei1, 16210720002@fudan.edu.cn, Zhou, Wen-Jie1, 15210720017@fudan.edu.cn, Chen, Hong-Yan2, 14110720045@fudan.edu.cn, Ma, Lei1, 13110720004@fudan.edu.cn, Zhang, Chi1, 17110720024@fudan.edu.cn, Lu, Ming1, minglu55@fudan.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 12/15/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-6, 6p