Search ResultsSearch Results - TEMPERATURE effect

Showing 1 - 20 of 454,613 for search: 'TEMPERATURE effect', query time: 1.04s
Academic Journal

Source:Advances in Materials Science & Engineering; 4/15/2018, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Sekkiou, Soumia1, soumia.sekkiou@gmail.com, Lahbari, Nouredine1, nourlah@gmx.com, Bernard, Fabrice2, Fabrice.Bernard@insa-rennes.fr, Dimia, M. Salah1, ms.dimia@univ-batna2.dz

Source:International Journal of Engineering Research in Africa; 2018, Vol. 35, p221-240, 20p

Academic Journal

Authors:Kohei Ueda1, ueda.kohei@rs.tus.ac.jp, Takao Tsumuraya1,2, tsumu@kumamoto-u.ac.jp, Reizo Kato2, reizo@riken.jp

Source:Crystals (2073-4352); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Gochnauer, Daniel L.1, dlg15@uw.edu, Gilani, T. H.1, tariq.gilani@millersville.edu

Source:American Journal of Undergraduate Research; Mar2018, Vol. 14 Issue 4, p49-56, 8p

Academic Journal

Source:Tribology & Lubrication Technology; Mar2018, Vol. 74 Issue 3, p60-73, 12p

Academic Journal

Authors:Huang Zhang1, zhanghuang_el@qq.com, Jianying Yu1, jyyu@whut.edu.cn, Zhilong Cao1, 1443078083@qq.com, Fei Liu2, 510065352@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p1076-1082, 7p, 1 Diagram, 4 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Shu Yan1, yanshu2504@163.com, Yiming Pan2, 1807475485@qq.com, Lu Wang1, thu-wanglu@qq.com, Xiaoyan Zhang1, smilingface7@126.com, Jingjing Liu1, jingliu897@163.com, Jinlong Yang1,2, jlyang@mail.tsinghua.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p907-916, 10p, 2 Black and White Photographs, 3 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Dezhi Wang1, dzwang@csu.edu.cn, Yuqing Zhang1, zhangyuqing@csu.edu.cn, Bohua Duan1, duan-bh@csu.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p509-514, 6p, 5 Black and White Photographs, 1 Graph

Academic Journal

Authors:Ye Meng1, mengye2006@qq.com, Wenjiang Qiang1, wjqiang@mater.ustb.edu.cn, Jingqin Pang1, jqpang2010@163.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p466-472, 7p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhang, Fei, zhangfei1224x@163.com, Wu, Biao, bwu2017@sinano.ac.cn, Zhou, Guowei, zhouguowei108@163.com, Quan, Zhi-Yong, quanzy@sxnu.edu.cn, Xu, Xiao-Hong, xuxh@sxnu.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 1/17/2018, Vol. 13 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Li, Xiaoli, xiaolixiaoli1999@126.com, Liu, Jian1, Ding, Kai1, Zhao, Xiaohui1, Li, Shuai1, Zhou, Wenguang1, Liang, Baolai1

Source:Nanoscale Research Letters; 1/17/2018, Vol. 13 Issue 1, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Zhu, L.1, He, G.1, hegang@ahu.edu.cn, Sun, Z.1, Liu, M.2, mliu@issp.ac.cn, Jiang, S.1, Liang, S.1, Li, W.1

Source:Journal of Sol-Gel Science & Technology; Sep2017, Vol. 83 Issue 3, p675-682, 8p

Academic Journal

Authors:Dziubińska, Anna1, a.dziubinska@pollub.pl, Majerski, Krzysztof2, Winiarski, Grzegorz2

Source:Advances in Science & Technology - Research Journal; Dec2017, Vol. 11 Issue 4, p147-158, 12p

Academic Journal

Authors:ŢĂLU, Mihai1, mihai_talu@yahoo.com, ŢĂLU, Ștefan2, stefan_ta@yahoo.com

Source:Hidraulica; 2018, Issue 1, p6-15, 10p

Academic Journal

Authors:Heim, Dariusz1, dariusz.heim@p.lodz.pl, Wieprzkowicz, Anna, anna.wieprzkowicz@p.lodz.pl

Source:Applied Sciences (2076-3417); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-13, 13p