Search ResultsSearch Results - THULIUM ions

Showing 1 - 20 of 1,346 for search: 'THULIUM ions', query time: 0.82s
Academic Journal

Source:Optics & Laser Technology; Dec2017, Vol. 97, p364-369, 6p

Academic Journal

Authors:Al-Assiri, M.S.1,2, Algarni, H.3,4, Reben, M.5, Yousef, E.3,4, ayousf@kku.edu.sa, Hegazy, H.H.4,6, Aboudeif, Y.M.4, Umar, Ahmad1

Source:Optical Materials; Nov2017, Vol. 73, p284-289, 6p

Academic Journal

Authors:Lan, Anyi1, anyilanhb@163.com, Li, Bo2, Shen, Huan3, Zhang, Jiale4

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2015, Vol. 26 Issue 3, p1695-1699, 5p

Academic Journal

Authors:Song Gao1,2, Xueqiang Liu1,2, Xiaokang Fan1,2, Xia Li1,2, Tianfeng Xue1, Kefeng Li1, Meisong Liao1, Lili Hu1, hulili@siom.ac.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2014, Vol. 116 Issue 17, p173108-1-173108-6, 6p, 1 Diagram, 3 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Jun Zhang1, Riesen, Hans1, h.riesen@adfa.edu.au

Source:Journal of Physical Chemistry A; Feb2017, Vol. 121 Issue 4, p803-809, 7p

Academic Journal

Authors:Wang, Shunbin1, Yao, Chuanfei1, Jia, Zhixu1, jiazx@jlu.edu.cn, Qin, Guanshi1, Qin, Weiping1

Source:Optical Materials; Apr2017, Vol. 66, p640-643, 4p

Academic Journal

Authors:Huang, Bo1, Zhou, Yaxun1,2, zhouyaxun@nbu.edu.cn, Cheng, Pan1, Zhou, Zizhong1, Li, Jun1,2, Jin, Wei1

Source:Optical Materials; Oct2016, Vol. 60, p341-349, 9p

Academic Journal

Authors:Maalej, Olfa1,2, Merigeon, Julien3, Boulard, Brigitte1, Girtan, Mihaela3, mihaela.girtan@univ-angers.fr

Source:Optical Materials; Oct2016, Vol. 60, p235-239, 5p

Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; May2014, Vol. 97 Issue 5, p1481-1488, 8p

Academic Journal

Authors:Zhou, Jun1,2, Xia, Zhiguo1, xiazg@ustb.edu.cn

Source:Optical Materials; Mar2016, Vol. 53, p116-122, 7p